Tag Archives: คำนวณผ่อนรถ

วิธี คำนวณการผ่อนรถมือสอง การคิดรายจ่ายอย่างละเอียด

คำนวณรายจ่ายผ่อนรถ

ก่อนซื้อรถเงินผ่อนจำเป็นต้องศึกษาวิธีการคำนวณเงินผ่อนและรายจ่ายต่างๆ ที่จะตามมาอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะการผ่อนรถเป็นหนี้ผูกพันระยะยาว เป็นจำนวนเงินค่อนข้างมาก ถ้าคำนวณรายจ่ายผิดพลาด ก็จะทำให้เกิดปัญหาการเงินในอนาคตได้ทันที โดยเฉพาะรถยนต์มือสอง แม้จะมีราคาถูกลง แต่ค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ ค่าน้ำมัน ประกันภัย ภาษี พ.ร.บ. ฯลฯ ไม่ได้ลดลงตามไปด้วย