การโอนลอยกรณีซื้อขายรถยนต์มือสอง

ในการซื้อขายรถยนต์มือสอง ผู้ขายจะเซ็นต์โอนมอบอำนาจ ให้ผู้ซื้อการไปดำเนินการเรื่องโอนทะเบียนรถยนต์ด้วยตนเอง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์รถต่างๆ เหล่านั้นจะมีความหมายรวมๆ เป็นการโอนลอยนั่นเอง

ในการซื้อขายรถยนต์มือสอง ก็จะมีเอกสารต่างๆ เช่น
1. สัญญาซื้อขาย เอกสารชิ้นนี้สำคัญ ไว้เป็นการยืนยันว่าได้ขายรถไปแล้ว หากมีการนำรถไปทำผิดกฏหมาย จะได้ใช้เป็นหลักฐานป้องกันตัวเอง
2. ใบมอบอำนาจการดำเนินการโอนรถ ให้ผู้ซื้อรถไปดำเนินการเอง
3. แบบฟอร์มการซื้อขายรถสำหรับดำเนินการโอนรถที่กรมขนส่ง
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขายรถ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขายรถ

การโอนลอยเป็นเรื่องปกติของการซื้อขายรถยนต์มือสอง เพียงแต่เอกสารการซื้อขายนั้น เป็นเอกสารสำคัญต้องเก็บไว้ให้ดี ไม่ควรทิ้งแม้จะขายรถไปนานแล้วก็ตาม เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างการนำรถไปทำผิดกฏหมายหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยที่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อ ผู้ขายที่ยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถย่อมจะมีความผิด จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ ซึ่งก็ต้องใช้สัญญาซื้อขายเป็นหลักฐาน